پوستر، طراحی پوستر تبلیغاتی،فهیمه فریمانه

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی پوستر نمایشگاه بیست تصویر بیست روایت اثر فهیمه فریمانه