هنر

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی کاراکتر ویوناپارک فهیمه فریمانه
  • طراحی کاراکتر شهربازی تندیس فهیمه فریمانه
  • پوستر مستند پایتخت فهیمه فریمانه
  • تصویر سازی کودک فهیمه فریمانه فمیلی