نقاشی پرتره

  • تابلو نقاشی پرتره مایا  اثر هنرمند فهیمه فریمانه