نقاشی های استاد فریمانه

  • تابلو نقاشی پرتره مایا  اثر هنرمند فهیمه فریمانه