نقاشی آکرلیک

  • پرتره آبستره آثر هنرمند فهیمه فریمانه ابعاد 35 در 45 تکنیک آکرلیک کاردک روی بوم
  • تابلو نقاشی پرتره مایا  اثر هنرمند فهیمه فریمانه