طراحی

  • تابلوی نقاشی رویایی قرمز اثر فهیمه فریمانه
  • تابلو نقاشی پرتره مایا  اثر هنرمند فهیمه فریمانه
  • طراحی کاراکتر ویوناپارک فهیمه فریمانه
  • تصویر سازی کودک فهیمه فریمانه فمیلی