طراحی کاراکتر،فهیمه فریمانه،تصویر سازی،طراحی کاراکترهای تبلیغاتی

  • طراحی کاراکتر ویوناپارک فهیمه فریمانه
  • طراحی کاراکتر شهربازی تندیس فهیمه فریمانه
  • پوستر مستند پایتخت فهیمه فریمانه
  • طراحی بروشور فهیمه فریمانه شرکت تلاشگران کیمیا
  • تصویر سازی کودک فهیمه فریمانه فمیلی
  • طراحی کاراکتر دومینو کاپ اثر فهیمه فریمانه
  • تصویر سازی کتاب اباصلت