طراحی پوستر

  • طراحی بروشور فهیمه فریمانه شرکت تلاشگران کیمیا
  • طراح پوستر مهباد اثر فهیمه فریمانه
  • پوستر جشواره از تلگراف تا تبلت