طراحی نشانه

  • طراحی ست اداری زرین جاودانه  طراح فهیمه فریمانه
  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی لوگو  لوگوتایپ بی واسطه فهیمه فریمانه