طراحی جلد کتاب

  • طراحی جلد کتاب فهیمه فریمانه
  • طراحی جلد کتاب
  • طراحی جلد کتاب" نمایشنامه تیمور لنگ"اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی جلد کتاب "بوستان ورزقان" اثر فهیمه فریمانه