طراحی تقویم ، طراحی سر رسید،فهیمه فریمانه ،طراحی گرافیک،تقویم،

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی لوگو  لوگوتایپ بی واسطه فهیمه فریمانه
  • بروشور مهباد
  • طراحی سر رسید پروکام
  • طراحی سررسید باتیس  طراح فهیمه فریمانه