طراحی از ببر، فهیمه فریمانه

  • ست اداری وستا
  • طراحی لوگو  لوگوتایپ بی واسطه فهیمه فریمانه
  • تصویر گری کتاب خاطرات یک سرتق "نویسنده آرش صادق بیگی" تصویرگر فهیمه فریمانه
  • بروشور مهباد
  • تصویرساری از ببر