تصویر سازی ، تصویر گری کتاب کودک

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • تصویر سازی کودک فهیمه فریمانه فمیلی
  • تصویر سازی کتاب اباصلت
  • تصویر سازی کتاب اباصلت
  • تصویر سازی کتاب اباصلت فهیمه فریمانه
  • تصویر سازی از مجموعه کتاب شعر منی قرمزی چرخم اثر فهیمه فریمانه
  • تصویرگری کتاب خاطرات یک سرتق "نویسنده آرش صادق بیگی تصویرگر فهیمه فریمانه
  • تصویر گری کتاب خاطرات یک سرتق "نویسنده آرش صادق بیگی" تصویرگر فهیمه فریمانه