بروشور،فهیمه فریمانه، گرافیک

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی پوستر نمایشگاه بیست تصویر بیست روایت اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی بروشور فهیمه فریمانه شرکت تلاشگران کیمیا